Cocktail
Barrel Aged Boulevadier
Whiskey x Vermouth x Campari

190,000

Chessy White Russian
Vodka x Kahlua x Fresh Milk

190,000

Peachea Gimlet
Gin x Peach  x Lemon

190,000

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi