Signatures
Cold Brew Tonic
Tonic x coldbrew

85,000

Cold Brew Milk Foam
Coldbrew x Milk Foam

85,000

Cold Brew Original
Coldbrew x Original

85,000

Cold Brew Sữa Đá
Coldbrew x Milk x traditional Vietnamese coffee drinking style.

85,000

Mint Mojito Espresso
Lá bạc hà x Kem x Coffee

85,000

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi