Câu hỏi thường gặp

Trợ giúp

Câu hỏi thường gặp

RRC gửi những email gì?

RRC gửi các email sau đến Quý Khách:

Thông tin liên quan đến tài khoản và đơn đặt hàng: nhằm cung cấp đến Quý Khách các
thông tin cụ thể như thời gian đơn hàng được vận chuyển, cách theo dõi lô hàng hoặc thông
báo về các vấn đề thanh toán, v.v.

Ưu đãi & Khuyến mãi: RRC gửi cho Quý Khách các ưu đãi hoặc các khuyến mãi được cá nhân
hóa mà RRC nghĩ rằng phù hợp với Quý Khách.

Xác nhận lịch đặt hàng cà phê: khi kết thúc giai đoạn đăng ký, RRC gửi email để xác nhận tiếp
tục đặt hàng của Quý Khách.

Cập nhật ngày 9/9/2021

FacebookTwitterSMSEmailLinkedIn