Espresso Bar
Macchiato
Espresso , lớp bọt sữa (milk foam)

65,000

Iced Mocha
Espresso , sữa , ca cao

69,000

Hot Chocolate
Chocolate

69,000

Hot Caramel Macchiato
Espresso, sữa , bọt sữa (milk foam), caramel

69,000

Hot Cappuccino
Espresso, lớp bọt sữa (milk foam), sữa đánh nóng (steamed milk)    

69,000

69,000

69,000

65,000

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi